ویژگی ساعت دلخواه را انتخاب کنید
شما با روشن و خاموش کردن ویژگیها میتوانید راحت تر ساعت مورد نظر را پیدا کنید